Terug

Pandregister laat bezitloos pand toe op roerende goederen

 
PUBLICATION

Pandregister laat bezitloos pand toe op roerende goederen

Birgitta Van Itterbeek

Op 26 september 2017 werd het lang verwacht koninklijk besluit gepubliceerd met betrekking tot de voorwaarden en het gebruik van het pandregister (KB 14 september 2017) Deze stap brengt ons dichterbij de inwerkingtreding van de Pandwet van 11 juli 2013. Dit is nu voorzien voor ten laatste 1 januari 2018. Van dan af zal een Registerpand kunnen gevestigd worden zonder buitenbezitstelling. Gelieve hier verder te lezen.

 

Eindelijk een moderne Pandwet

 

Met de Pandwet wordt het hele zekerheidsregime op roerende goederen gemoderniseerd en geharmoniseerd (zowel voor lichamelijke als onlichamelijke goederen). De Pandwet introduceert vooral een bezitloos pand dat in het pandregister moet worden geregistreerd.  Daardoor is het eindelijk mogelijk voor roerende goederen om een zekerheid te creëren zonder buitenbezitstelling. De Pandwet schaft tevens het pand handelszaak af en het verschil tussen burgerlijk- en handelspand. Buiten het registerpand laat de nieuwe Pandwet tevens registraties toe van eigendomsvoorbehoud en retentierecht die nu geregeld worden door de Pandwet.

 

Opdat de Pandwet in werking zou kunnen treden moesten eerst de regels uitgevaardigd worden voor het Pandregister zelf en de toegang en het gebruik ervan. De eerste stap is nu genomen.  Dit koninklijk besluit zet de voorwaarden uiteen voor de toegang en het gebruik van het Pandregister, namelijk de identificatie en authenticatie van de gebruikers, de registratie van het Registerpand, de toegang ertoe en de retributies.

 

Een online Pandregister

 

Het pandregister is een geïnformatiseerd systeem dat de tegenwerkelijkheid aan derden van het Registerpand, eigendomsvoorbehoud en retentierecht realiseert. Het is tevens rechtstreeks toegankelijk voor het invoeren van gegevens en de raadpleging ervan.

 

Registratie van het Registerpand

 

Op het elektronisch registratieformulier moeten de volgende gegevens ingevuld worden: (a) met betrekking tot Registerpanden: identiteit pandgever en pandhouder, aanduiding roerend goed, aanduiding gewaarborgde schuldvorderingen en het maximaal bedrag ervan en (b) met betrekking tot eigendomsvoorbehoud: identiteit verkoper met eigendomsvoorbehoud, aanduiding roerend goed, de onbetaalde verkoopprijs.  De pandhouder en de verkoper met eigendomsvoorbehoud zijn aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens.

 

Raadpleging

 

Het Pandregister is vrij toegankelijk mits het volgen van de authenticatieprocedure en de betaling van 5 EUR (toegang is echter gratis voor de pandgever en de koper met eigendomsvoorbehoud).  Deze aanmelding kan gebeuren met de elektronische identiteitskaart of het equivalent ervan mits tevens de handtekening van de gebruiksvoorwaarden. De zoekopdrachten kunnen gebeuren op basis van de naam van de pandgever of koper met eigendomsvoorbehoud of op basis van de gegevens van het goed zelf. 

 

Retributies

 

De retributies zijn nominaal en niet meer in percenten uitgedrukt van het gewaarborgd bedrag.  Het minimale bedrag bedraagt 20 EUR (voor gewaarborgde bedragen tot 10.000 EUR) en het maximale bedrag is 500 EUR (voor gewaarborgde bedragen boven 500.000 EUR). Er zijn tevens retributies voor de wijzigingen de vermindering of verwijdering . de registratierechten van 0.5% op pand handelszaken is dus nu vervangen door nominale bedragen.

 

Inwerkingtreding en besluit

 

Het koninklijk besluit treedt in werking samen met de Pandwet ten laatste op 1 januari 2018. We verwachten echter nog een verdere aanpassing van de Pandwet, een verder koninklijk besluit met betrekking tot de vestiging van het Pandregister zelf, de aanmeldingsformulieren en een verder ministerieel besluit voor de modeltekst van de gebruiksvoorwaarden. Het is afwachten hoe het aanmeldingsformulier zal worden opgesteld. Hopelijk zal het toelaten om de roerende goederen aan te duiden via bijvoorbeeld hun serienummer of nummerplaat (zoals voor auto’s) of registratienummer (zoals voor vliegtuigen).