Terug

Commanditaire vennootschap op aandelen als controlevehikel

 
PUBLICATION

Commanditaire vennootschap op aandelen als controlevehikel

Jeroen Raskin

  1. De commanditaire vennootschap (654 – 660 W.Venn.)

 

Artikel 654 W. Venn. definieert de commanditaire vennootschap (hierna ‘Comm. VA) op aandelen als een vennootschap die wordt aangegaan tussen een of meer hoofdelijke aansprakelijke vennoten, beherende vennoten genoemd, en een of meer vennoten die zich slechts tot een bepaalde inbreng verbinden, de zogenaamde "stille vennoten".

 

  1. Belangrijkste Kenmerken

 

In een commanditaire vennootschap zijn er twee soorten vennoten:

 

1. de hoofdelijke aansprakelijk vennoten: ‘de beherende vennoten'

2. de vennoten die zich slechts verbinden tot een bepaalde inbreng: ‘stille vennoten'

 

  • De beherende vennoten/zaakvoerder:

 

In de meeste gevallen zal een beherende vennoot tevens de zaakvoerder zijn van de vennootschap. De beherende vennoot is onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor de aangegane verbintenissen. Het statuut van zaakvoerder biedt de beherende vennoot een essentieel voordeel, nl. het vetorecht. Daarnaast wordt de zaakvoerder in de statuten benoemd, zodoende deze onafzetbaar is. Immers, indien men de zaakvoerder wenst te ontslaan, zal men de statuten moeten wijzigen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat iedere statutenwijziging de goedkeuring van de zaakvoerder zelf vereist gelet op zijn vetorecht. De zaakvoerder van een commanditaire vennootschap is met andere woorden gedurende zijn leven quasi onafzetbaar.

 

- De stille vennoten

 

De stille vennoot is enkel gehouden tot het verrichten van een bepaalde inbreng in geld of een inbreng in natura. Een inbreng van nijverheid, industrie, arbeid of knowhow is echter niet mogelijk. Deze inbreng is niet geheel zonder risico's. De stille vennoot staat namelijk in voor de schulden en verliezen van de vennootschap ten belope van de waarde van zijn inbreng. Het is de stille vennoot evenwel verboden om bestuursdaden te stellen of de vennootschap te vertegenwoordigen. In de mate dat de stille vennoot – ondanks het algemeen bestuursverbod - daden van bestuur of daden van vertegenwoordiging stelt, loopt deze het risico dat de beperkte aansprakelijkheid doorbroken wordt.

 

  1. Conclusie

 

De commanditaire op aandelen is een ten onrechte miskende vennootschap. Gelet op de ruime contractsvrijheid die er bestaat voor de vennoten bij de oprichting van een commanditaire vennootschap, kunnen de oprichters de oprichtingsakte in belangrijke mate moduleren in functie van hun afspraken. Zo kunnen de vennoten ondermeer afspraken maken met betrekking tot de onderlinge winstverdeling. Daarnaast maken de verregaande bevoegdheden van de zaakvoerder enerzijds en zijn quasi onafzetbaarheid anderzijds de commanditaire vennootschap op aandelen tot een interessant controlevehikel in het kader van vermogensplanning. Aldus kan het familiepatrimonium en/ of de aandelen van het familiebedrijf worden ingebracht in deze vennootschap, waarin de kinderen participeren, en waarover de "pater familias" gedurende zijn leven de volledige controle kan behouden. De beoordeling van de opportuniteit van de oprichting van een commanditaire vennootschap op aandelen dient echter steeds te gebeuren op basis van een analyse van de vennootschapsrechtelijke, financiële en fiscale overwegingen.